ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η τακτική συντήρηση των Φ/Β σταθμών αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και να αποφευχθεί πιθανή απώλεια παραγωγής και εσόδων για τον πελάτη. 

Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. διαθέτει ιδιόκτητο στόλο service vans εξοπλισμένα με τα απαραίτητα μετρητικά όργανα και εργαλεία (όπως θερμοκάμερες, pv tester, μετεωρολογικό σταθμό κλπ.) και μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες συντήρησης των Φ/Β σταθμών των πελατών της σε όλη την Ελλάδα.

Η προληπτική εξαμηνιαία συντήρηση των Φ/Β σταθμών περιλαμβάνει οπτικό και ποιοτικό έλεγχο, μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών, ελέγχους με θερμοκάμερα, καθαρισμούς φίλτρων και λίπανση κινούμενων μερών, επεμβάσεις μικρής κλίμακας, στο σύνολο του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται σε μια Φ/Β εγκατάσταση όπως πάνελ, μετατροπείς, βάσεις στήριξης, καλωδιώσεις, γειώσεις, οικίσκοι, πίνακες AC/DC, σύστημα συναγερμού, CCTV και τηλεμετρίας.

Σε Φ/Β εγκαταστάσεις συνδεδεμένες στο δίκτυο της Μέσης Τάσης παρέχεται προληπτική ετήσια συντήρηση που περιλαμβάνει οπτικό έλεγχο, μετρήσεις μεγεθών, ελέγχους με θερμοκάμερα, λίπανση μεταλλικών μερών και καθαρισμό, στην κυψέλη μέσης τάσης, στον μετασχηματιστή και στους πίνακες ιδιοκαταναλώσεων.

Η ύπαρξη συμβολαίου συντήρησης συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση διεκδίκησης αποζημίωσης από τις ασφαλιστικές εταιρείες σε πιθανή βλάβη.

 

Διάρκεια ζωής
τουλάχιστον 20 ετών

Οι Φ/Β σταθμοί αποτελούν
επενδύσεις με διάρκεια ζωής τουλάχιστον στα 20 έτη.
Οι εγκαταστάσεις τους εκτίθενται διαρκώς σε ακραίες καιρικές συνθήκες και φυσικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα τη μακροχρόνια καταπόνηση του ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

Γιατί Συντήρηση;

  • Άμεσος εντοπισμός βλάβης και ταχεία αποκατάστασή της
  • Μεγιστοποίηση του βαθμού απόδοσης του Φ/Β σταθμού
  • Διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης, αποφυγή απώλειας παραγωγής καιαντιστοίχως εσόδων
  • Ελαχιστοποίηση της συχνότητας εμφάνισης βλαβών και δυσλειτουργιών στον εξοπλισμό, καθώς και του λειτουργικού κόστους
  • Μείωση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων
  • Επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης του εξοπλισμού και επέκταση της διάρκειας ζωής της εγκατάστασης
  • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων προς τραπεζικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρίες για διεκδίκηση αποζημιώσεων
  • Τήρηση ιστορικού παραγωγής και επεμβάσεων, χρήσιμων για την εξαγωγή συμπερασμάτων και προβλέψεων για τη λειτουργία του σταθμού βάσει στατιστικών μοντέλων
  • Ελαχιστοποίηση του χρόνου ενασχόλησης του πελάτη

Η Συντήρηση σε εικόνες