ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Στην ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αναλαμβάνουμε συνολικά την αδειοδοτική διαδικασία για την κατασκευή σταθμών ΑΠΕ. Ειδικότερα,   προχωράμε στις απαραίτητες ενέργειες κατάθεσης φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατάθεσης φακέλου αίτησης σύνδεσης προς τον ΔΕΔΔΗΕ, σύνταξης μελετών, νομικού ελέγχου εγγράφων, καθώς και  εύρεσης κατάλληλου αγροτεμαχίου για την κατασκευή ή συμβουλευτικής του πελάτη ως προς την καταλληλόλητα υφιστάμενου αγροτεμαχίου, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

  • Επάρκεια διαθέσιμης επιφάνειας σύμφωνα με την προτεινόμενη ισχύς, καταλληλόλητα κλίσης και προσανατολισμού
  • Κατάλληλη απόσταση από το δίκτυο μέσης τάσης, ώστε να περιορίζονται κατά το δυνατόν τα κόστη σύνδεσης προς τον ΔΕΔΔΗΕ
  • Νομική και τεχνική πληρότητα ως προς τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές υλοποίησης της κατασκευής του σταθμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • Έλεγχος και προσομοίωση εκτιμώμενης παραγωγής καθώς και μελέτη σκίασης το προς εξέταση φ/β σταθμού