ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης εναρμονισμένο με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007.

Στόχος του Συστήματος Διαχείρισης είναι η παροχή ποιοτικά άριστων και αξιόπιστων υπηρεσιών που να ικανοποιούν πλήρως τις προσδοκίες των πελατών της, σε ένα πλαίσιο απόλυτου σεβασμού στο περιβάλλον καθώς και ασφάλειας για τους εργαζόμενους, τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η εταιρεία δεσμεύεται για τη συμμόρφωση προς όλες τις, σχετικές με τις δραστηριότητές της, ισχύουσες ρυθμιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις (Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία) και για τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και προαγωγής της Ποιότητας, της Υγείας και Ασφάλειας και της Περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Για το λόγο αυτό καθορίζει στόχους και παρακολουθεί συστηματικά την υλοποίησή τους, διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς, ευαισθητοποιεί, εκπαιδεύει και ενθαρρύνει τη διαρκή εξέλιξη του προσωπικού και παροτρύνει τους συνεργάτες της για την εφαρμογή ανάλογων πρακτικών.